Duomenų subjekto paklausimo forma

1. Duomenys apie informacijos prašantį asmenį

2. Ar Jūs duomenų subjektas?

Jei Jūs esate duomenų subjektas, prašome pateikti savo tapatybę patvirtinančius įrodymus (pvz., vairuotojo pažymėjimą, gimimo liudijimą, asmens tapatybės kortelę (ar kopiją) ir, jei būtina, voką su pašto ženklu ir adresu dokumento sugrąžinimui. Taip pat prašome nurodyti savo ryšį su AB „Lėvuo“:

Prašome toliau pereiti prie 5 klausimo.

Ar Jūs veikiate duomenų subjekto vardu su jo rašytiniu įgaliojimu? Jei taip, tada įgaliojimas turi būti pateiktas. Taip pat prašome nurodyti duomenų subjekto ryšį su AB „Lėvuo“:

Prašome toliau pereiti prie 3 ir 4 klausimų.

3. Duomenys apie duomenų subjektą (jei skiriasi nuo 1.)


4. Prašome paaiškinti savo santykį su duomenų subjektu, suteikiančiu teisę jo vardu teikti šį prašymą:

5. Prašau įgyvendinti šią (šias) duomenų subjekto teisę (-es):
(Pažymėkite tinkamą/tinkamus langelius):

6. Jei pageidaujate susipažinti tik su tam tikru (-ais) konkrečiais dokumentu (-ais), pavyzdžiui, konkrečiu susirašinėjimu ar skyriaus aplanku ir / arba konkretaus laikotarpio dokumentais, prašome tai nurodyti žemiau:

Dokumentas (-ai):

Per kokį laikotarpį:

7. Deklaracija

Dokumentai, kurie privalo būti pateikti su šiuo prašymu yra:

Jūsų tapatybę patvirtinantis dokumentas

Duomenų subjekto tapatybę patvirtinantis dokumentas (jei skiriasi nuo nurodyto aukščiau)

Duomenų subjekto sutikimo atskleisti informaciją trečiajam asmeniui įrodymai (jei reikalingi kaip nurodyta aukščiau)

Prašome atkreipti dėmesį, kad AB „Lėvuo“ pasilieka teisę užgožti ar pašalinti informaciją, susijusią su kitais fiziniais asmenimis (pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 15 str. 4 dalį).

8. Atsakymą pageidauju gauti: